t h a i t r a v e l
جشنواره اهدای گل

جشنواره اهدای گل یا Tak Bat Dok Mai

در این جشنواره که همزمان با روزه بودائی است . راهبان بودایی از معابدشان خارج نمی شوند و راهبان و پرهیزکاران بودایی هدایا و گلها را به نشانه احترام به بودا تقدیم می کنند.

این مراسم در شهر سارابوری Saraburi برگزار می شود.