t h a i t r a v e l
نمایشگاه شاه نارای Narai كبیر

نمایشگاه شاه نارای Narai کبیر

16 الی 19 فوریه نمایشگاه شاه نارای Narai کبیر در شهر لوپ بوری Lop Buri .

 در زمان سلطنت پادشاه نارای

کبیر در شهر آیوتایا، پایتخت سابق تایلند، (سالهای 1656 تا 1688) روابط دیپلماتیک میان سیام (نام قدیمی تایلند) و کشورهای مختلف اروپایی و آسیایی جهان من جمله ایران برقرار شد.