t h a i t r a v e l
جشنواره چتر

جشنواره چتر

18 الی 20 ژانویه جشنواره چتر و نمایشگاه صنابع دستی شهر سن کامپهائنگ واقع در استان چیانگ مای.

یکی از صنایع دستی زیبای این شهر، چترهایی است که با کاغذهای نقاشی شده مخصوص تهیه شده است.

مردم تایلند در این نمایشگاه که در خیابان مرکزی شهر برگزار می شود هنر سنتی تولید چتر را جشن می گیرند.

همچنین نمایشگاههایی از صنایع دستی و مسابقات مختلف هنری نیز در این ایام برگزار می شوند .