t h a i t r a v e l
معبد ببر

نام این معبد به خوبی انتخاب شده است زیرا چین خوردگی های صخره های مجاور این غار مانند پنجه های ببر است. این معبد در 3 کیلومتری شمال شرقی شهر کرابی واقع شده و مرکز نیایش است زیرا کوهستان Luk Thanu که معبد در آن واقع شده کاملا ساکت است. گنبد اصلی معبد در رون یک غار کوچک و کم عمق قرار گرفته که به خوبی روشن شده و آرامش اطراف را منعکس می کند. حدود 250 راهب و راهبه در این معبد زندگی می کنند.

برای رسیدن به این معبد 2 راه وجود دارد. یکی با 1200 پله به بالای تپه می رسد و منظره ای شگفت انگیز دارد. راه دوم 130 پله دارد و به محل زندگی راهبین ختم می شود. سراسر این منطقه از صخره های آهکی و غار تشکیل شده. باستان شناسان بقایایی از انسان های دوران سنگی را در اینجا پیدا کرده اند. لوازم سنگی، سفال ها و لوازم گلین بسیاری بدست آمده که نمایانگر فرهنگ و روش زندگی مردم آن دوران است.