t h a i t r a v e l
اجاره املاک در پاتایا
/کد 100
موقعیت : جامتین-نزدیک به ساحل
اجاره هفتگی : 169 دلار
اجاره ماهانه : 370 دلار
جزئیات بیشتر
/کد 102
موقعیت : تپه پاتایا،روبه اقیانوس
اجاره هفتگی : 510 دلار با صبحانه
اجاره ماهانه : 890 دلار
جزئیات بیشتر
/کد 105
موقعیت : سوخومویت
اجاره هفتگی : 1490 دلار
اجاره ماهانه : 3190 دلار
جزئیات بیشتر
/کد 101
موقعیت : تپه پاتایا،cosy Beach
اجاره هفتگی : 435 دلار با صبحانه
اجاره ماهانه : 600 دلار
جزئیات بیشتر
/کد 104
موقعیت : جامتین-نزدیک به ساحل
اجاره هفتگی : 730 دلار
اجاره ماهانه : 1400 دلار
جزئیات بیشتر
/کد 106
موقعیت : پراتومنک،تپه پاتایا
اجاره هفتگی : 873 دلار
اجاره ماهانه : 2300 دلار
جزئیات بیشتر
/کد 109
موقعیت : تپه پاتایا،روبه اقیانوس-Cosy Beach
اجاره هفتگی : 800 دلار
اجاره ماهانه : 2400 دلار
جزئیات بیشتر
/کد 103
موقعیت : جامتین-نزدیک به ساحل
اجاره هفتگی : 330 دلار
اجاره ماهانه : 400 دلار
جزئیات بیشتر
/کد 107
موقعیت : تاپرایا/نزدیک واکینگ
اجاره هفتگی : 920 دلار با صبحانه و نظافت
اجاره ماهانه :
جزئیات بیشتر
اجاره املاک در پاتایا
/ کد 100
موقعیت : جامتین-نزدیک به ساحل
اجاره هفتگی : 169 دلار
اجاره ماهانه : 370 دلار
جزئیات بیشتر
/ کد 102
موقعیت : تپه پاتایا،روبه اقیانوس
اجاره هفتگی : 510 دلار با صبحانه
اجاره ماهانه : 890 دلار
جزئیات بیشتر
/ کد 105
موقعیت : سوخومویت
اجاره هفتگی : 1490 دلار
اجاره ماهانه : 3190 دلار
جزئیات بیشتر
/ کد 101
موقعیت : تپه پاتایا،cosy Beach
اجاره هفتگی : 435 دلار با صبحانه
اجاره ماهانه : 600 دلار
جزئیات بیشتر
/ کد 104
موقعیت : جامتین-نزدیک به ساحل
اجاره هفتگی : 730 دلار
اجاره ماهانه : 1400 دلار
جزئیات بیشتر
/ کد 106
موقعیت : پراتومنک،تپه پاتایا
اجاره هفتگی : 873 دلار
اجاره ماهانه : 2300 دلار
جزئیات بیشتر
/ کد 109
موقعیت : تپه پاتایا،روبه اقیانوس-Cosy Beach
اجاره هفتگی : 800 دلار
اجاره ماهانه : 2400 دلار
جزئیات بیشتر
/ کد 103
موقعیت : جامتین-نزدیک به ساحل
اجاره هفتگی : 330 دلار
اجاره ماهانه : 400 دلار
جزئیات بیشتر
/ کد 107
موقعیت : تاپرایا/نزدیک واکینگ
اجاره هفتگی : 920 دلار با صبحانه و نظافت
اجاره ماهانه :
جزئیات بیشتر