t h a i t r a v e l
پوکت_سامویی 14 روز

روز اول:

استقبال در فرودگاه بانکوک

انتقال به پوکت

استراحت در هتل

روز دوم:

صبحانه در هتل

گشت شهری در پوکت

صرف نهار در بوفه بین المللی هتل

دیدن شوی FANTASEA   که یک شاهکار نمایشی منحصر به فرد میباشد

صرف شام و انتقال به هتل

روز سوم:

صبحانه در هتل

بازدید خلیج فانگ نا با قایق

 دیدار از سواحل زیبای پوکت

  صرف نهار

,انتقال به جزیره ی جیمزباند و بازدید از جاذبه های بینظیر این جزیره ی بسیار زیبا

صرف شام و انتقال به هتل

روز چهارم:

صبحانه در هتل

دیدار از معابد و بودای بزرگ

صرف نهار

 بازدید از مراکز خرید

صرف شام و انتقال به هتل

روز پنجم:

صبحانه در هتل

انتقال به جزیره ی فی فی

گشت با کشتی کروز

صرف نهار در جزیره ی فی فی

دیدار از غار وایکینگ

یازگشت به پوکت و صرف شام

 انتقال به هتل و استراحت

روز ششم:

صبحانه در هتل

فیل سواری در جنگل

صرف نهار

بازگشت به هتل و استراحت

ماساژ تایلندی اسپا و ریلکسیشن

صرف شام و استراحت در هتل

روز هفتم:

صبحانه در هتل

دیدار از پارک ماهیگیری پوکت و صید ماهی های بسیار بزرگ

صرف نهار

بازگشت به هتل

ماساژ تایلندی اسپا و ریلکسیشن

روز هشتم:

صبحانه در هتل

انتقال به سامویی

استراحت در هتل

ماساژ تایلندی اسپا و ریلکسیشن

روز نهم:

صبحانه در هتل

رفتن به جنگل و فیل سواری

 صرف نهار

 بازگشت به هتل و استراحت.

روز دهم:

صبحانه در هتل

گشت شهری در سامویی

 دیدار از بودای بزرگ و معابد

صرف نهار

دیدار از مراکز خرید

بازگشت به هتل

ماساژ تایلندی اسپا و ریلکسیشن

صرف شام

روز یازدهم:

صبحانه در هتل

دیدار از آبشار ناموانگ که زیبا ترین و جذابترین ابشار سامویی میباشد

صرف نهار

دیدار از باغ پروانه

صرف شام

بازگشت به هتل و استراحت.

روز دوازدهم:

صبحانه در هتل

دیدار از سه جزیره با سواحل شنی

صرف نهار

 غواصی در ابهای شفاف و دیدن عجایب زیر آب

 صرف شام

 بازگشت به هتل.

روز سیزدهم:

صبحانه در هتل

بازدید از آکواریم زیبای سامویی

صرف نهار و باز گشت به هتل

ماساژ تایلندی اسپا و ریلکسیشن

صرف شام و استراحت

روز چهاردهم:

صبحانه در هتل

انتقال به فرودگاه